Taikuu­den todel­li­nen salai­suus on mukaan­sa tem­paa­va esitys, jonka vain erinomai­nen taikuri pystyy luomaan. Todelli­suut­ta halvek­si­vat taika­tem­put kruunaa­vat maagi­sen tunnel­man - aitoa taikuut­ta, joka puhut­taa vielä vuosia eteen­päin!

Janne Tuppela luo nyky­aikais­ta ja laadu­kas­ta taika­viih­dettä erilai­siin juh­liin ja tapahtu­miin. Janne on esiin­ty­nyt ammat­ti­lai­sena vuodes­ta 2001 asiak­kai­naan yrityk­set, ohjelma­toi­mis­tot, tapah­tuman­järjes­tä­jät ja yksi­tyi­set tilaa­jat. Loppuun asti hiotut laaduk­kaat ja näyttä­vät ohjel­mat ovat omiaan tuomaan lisä­arvoa tilai­suu­teen kuin tilai­suu­teen.

" Jannen esiintymisestä huomaa että hän on ennenkin esiin­tynyt. Esitys todel­la loistaa, jännit­tää ja viihdyt­tää! "

Timo Lappeteläinen
Yksikön päällikkö / OP-Keskus

Usein kysyttyä

Tarvit­seeko esiinty­mis­tilas­sa olla valmii­na esiinty­mis­lava ja/tai äänen­toisto­lait­teis­to?

Huomioin esiin­tymis­lavan tai sen puut­tumi­sen ohjel­maa suun­nitel­les­sani. Tarvit­taes­sa voin esiin­tyä jopa yleisön ympäröi­mä­nä. Äänen­toisto­lait­teis­to kulkee mukana­ni.

Millai­sis­sa tilaisuuk­sis­sa olet esiinty­nyt?

Käytännös­sä aivan kaiken­lai­sis­sa tilai­suuk­sis­sa kuten häissä, pikku­jou­luis­sa, festi­vaa­leil­la ja messuil­la. Määrälli­ses­ti esiinty­misiä on viime vuo­si­na ollut eniten yritys­ten järjestä­mis­sä juhlis­sa - joissa muuten taiku­rin esitys on lähes poik­keuk­set­ta ollut se odote­tuin osuus.

Miten kiireinen on keikka­kalen­terisi?

Sesongista riippuen hyvin­kin kiirei­nen. Joskus keikka voi järjestyä viikon­kin varoitus­ajal­la, mutta esi­mer­kik­si pikku­joulu­ja varten varaus kannat­taa tehdä 2-3 kuukaut­ta ennen tilai­suut­ta.

Ota yhteyttä!